Gloppen kommune

Ledig stilling

Helse- og omsorgssjef

Vi har ledig 100% fast stilling med tiltreding så snart som råd.

Helse- og omsorgssjefen er sektorleiar med ansvar for dei kommunale helse- og omsorgstenestene. Han/ho er direkte underlagt rådmannen og inngår i rådmannen si leiar­gruppe.

Gloppen kommune legg vekt på organisasjonsutvikling og modernisering. Helse- og om­sorgssjef skal vere ein aktiv pådrivar i å vidareutvikle kommunen, både innan eigen sektor og gjennom fellesskapet i leiargruppa.

Gloppen kommune har lenge satsa på heimebaserte tenester. Vi har stabil legeteneste og eiga kommunal legevakt. Kommunen er oppteken av å finne gode og velfungerande løysingar både på individ- og tenestenivå, og arbeider målretta for å møte utfordringar som kjem. Vi har satsa på eigen frisklivssentral, førebygging, tidleg innsats, rehabilitering, kvardagsrehabilitering, velferdsteknologi, dagtilbod for personar med aldersdemens med m.a. «Inn på tunet» og eigne plassar for kommunal akutthjelp med døgnopphald (KAD).

Vi har mange tilsette med viktig kompetanse i helse- og omsorgssektoren. Medarbeidarane er vel kvalifiserte, nytenkande og utviklingsorienterte -  og har bidrege til utvikling både regionalt og på landsplan.

Ansvarsområde

-         
Leiing av helse- og omsorgssektoren
-          Saksutgreiing/sekretær for helse- og omsorgsutvalet
-          Overordna budsjettansvar og økonomistyring for sektoren
-          Personalansvar for einingsleiarane
-          Leiar for koordinerande eining i kommunen 

Kvalifikasjonar

Vi ønskjer at du har
-          høgskuleutdanning i helse eller anna relevant høgskuleutdanning
-          erfaring i fagområdet eller frå anna relevant arbeid
-          utdanning og erfaring i leiing
-          erfaring med økonomistyring og administrasjon
-          erfaring med utviklings- og endringsprosessar
-          evne til strategisk og langsiktig tenking
-          evne til samarbeid og motivering av medarbeidarane
-          evne til og kunnskap om tverrfagleg samarbeid

I tillegg må du vere
-          resultatorientert
-          fleksibel
-          og ikkje minst flink med folk

Lønns- og arbeidsvilkår
Lønn etter avtale. For tilsetting gjeld ei prøvetid på seks månader.

Viss du ikkje ønskjer at namnet ditt kjem på den offisielle søkjarlista til stillinga, må du seie frå om dette og grunngje ønsket. Kommunen følgjer sjølvsagt reglane i offentleglova.

Nærare opplysningar om stillinga får du med avtroppande helse- og omsorgssjef Anita Lothe og/eller rådmann Jan Kåre Fure

Alle søkjarar til ledig stilling i Gloppen kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.

Del på:
Referansenr:
2018000293
Jobbtype:
Fast
Heiltid/Deltid:
Heiltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
18.03.2018
Tiltreding:
Snarast
Arbeidsstad:
Kommuneleiinga
Kontaktpersonar:
Anita Lothe
mob: +47 970 40 739

Jan Kåre Fure
mob: +47 476 21 981

Tilbake til toppen